خانه

گروه کتابخوانی کتابخانه امام رضا (ع) قاین (دانلود کتاب ، مطالعه کتاب)

عضویت رایگان

عضویت رایگان

ما هفت روز سال به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در راستای کمک به فرهنگ مطالعه و همچنین تشویق به استفاده از امکانات آموزشی و فرهنگی عضویت رایگان داریم. شما میتوانید با مراجعه به این بخش در این ایام و پر کردن فرم عضویت از این امکان استفاده کنید. در حال حضر میتوانید از عضویت بخش امانت کتاب استفاده نمایید.

468 ad