خانه

گروه کتابخوانی کتابخانه امام رضا (ع) قاین (دانلود کتاب ، مطالعه کتاب)

راهنمای امانت کتاب

راهنمای امانت کتاب

ما برای استفاده مطلوب اعضاء  از امکانات کتابخانه برای تمامی مراجعه کنندگان قوانینی داریم که رعایت آن جهت حفظ وبهره وری بیشتر منابع ضروری است :

فصل1: (خدمات و مقررات):
ماده 1. مدت اعتبار کارت عضویت از تاریخ صدور یک سال کامل خورشیدی خواهد بود. در صورت تمایل، عضو می تواند با ارائه معرفی نامه جدید و پرداخت حق عضویت سالانه کارت عضویت خود را به مدت یک سال دیگر تمدید نماید.
ماده 2. حق عضویت سالانه اعضای بخش امانت کتاب با تصویب هیات مدیره محترم سازمان تعیین خواهد شد.
تبصره 1. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، بازنشستگان، کارکنان سازمان(رسمی، قراردادی و شرکتی)، دارندگان مدرک تحصیلی دکترا و کارشناسی ارشد و معادل آن در حوزه علمیه و همچنین پژوهشگران دارای تالیف ( مقاله و کتاب ) از پرداخت حق عضویت سالانه معاف خواهند بود.
ماده 3. امانت کتاب فقط به عضو و با ارائه کارت عضویت امکان پذیر می باشد.
تبصره 2. اعضای کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی می تواند با عضویت در یک کتابخانه در قالب طرح امانت بین کتابخانه ای « ثامن » از خدمات امانت کتاب سایر کتابخانه های وابسته سازمان نیز استفاده نمایند.
ماده 4. در هر نوبت 2 نسخه کتاب بمدت حداکثر 2 هفته امانت داده می شود.
تبصره 3. اعضای دارای مدرک دکتری و معادل آن در حوزه تا سقف 4 نسخه، کارشناسی ارشد ومعادل آن در حوزه تا 3 نسخه کتاب می توانند دریافت نمایند.
تبصره 4. اعضایی که از خدمات طرح امانت بین کتابخانه ثامن استفاده می نمایند می توانند از سقف تعیین شده یک نسخه کتاب بیشتر دریافت نمایند.
تبصره 5. مدت امانت کتب مشروط به عدم تقاضای دیگران ( عدم رزرو )تا 2 هفته دیگر قابل تمدید است.
تبصره 6. کتب مرجع امانت داده نمی شود.
تبصره 7. مدت امانت کتب پر مراجعه با نظر رئیس کتابخانه تعیین می شود.
ماده 5 . اعضاء می توانند با اطلاع متصدی تالار و به امانت گذاشتن کارت عضویت حداکثر 2 جلد را جهت فتوکپی از کتابخانه خارج نموده و در اسرع وقت به کتابخانه بر گردانند.
ماده 6. اعضاء مجاز به آوردن کیف و کتاب شخصی به کتابخانه نمی باشند و اجازه مطالعه کتب شخصی در محل تالار را ندارند.
ماده 7. در صورت مفقود شدن کارت عضویت، عضو موظف است برای جلو گیری از سوء استفاده دیگران ازکارت عضویت، پس از اطلاع به کتابخانه جهت صدور کارت المثنی بر اساس مقررات اقدام نماید.
تبصره 8. در صورت پیدا شدن کارتِ مفقود شده، فوراً به کتابخانه اطلاع داده شود.

فصل2: (جریمه ها و موارد انضباطی):
ماده 8. در صورت سوء استفاده از کارت عضویت و یا دراختیار قرار دادن کارت عضویت به دیگران، از زمان توقیف کارت عضویت، عضو خاطی بمدت یکماه از خدمات کتابخانه محروم و در صورت تکرار در نوبت سوم کارت عضویت وی باطل خواهد گردید.
ماده 9. در صورت مشاهده بیرون بردن غیر مجاز کتاب از کتابخانه عضو متخلف، بمدت یکماه از خدمات کتابخانه محروم و در صورت تکرار عضویت باطل خواهد شد.
ماده 10. در صورت تاخیر در برگشت کتب امانتی، اعضاء علاوه بر محرومیت از امانتکتاب، جریمه نقدی نیز باید بپردازند.
ماده 11. تاخیر نوبت اوّل: محرومیت از دریافت کتاب برابر مدت دیر کرد و به ازای هر روز تأخیر جریمه نقدی 1000 ریال جهت هر نسخه کتاب.
ماده 12. تأخیر نوبت دوم: محرومیت از دریافت کتاب دو برابر مدت دیر کرد و به ازای هر روز تأخیر جریمه نقدی 1000 ریال جهت هر نسخه کتاب .
تبصره 9. در صورتیکه مجموع مدت تأخیر در 2 نوبت از 3 ماه بیشتر شود عضویت باطل خواهد شد.
تبصره 10. در صورت افزایش مبلغ جریمه از قیمت کتاب با نظر رئیس کتابخانه اقدام
می گردد.
ماده 13. تأخیر نوبت سوم: کارت عضویت باطل خواهد شد.
ماده 14. در صورت مفقود شدن کارت عضویت، علاوه بر مسدود شدن کارت عضویت، عضو در نوبت اول به مدت یک ماه، نوبت دوم به مدت دو ماه و در نوبت سوم تا پایان اعتبار کارت از دریافت کتاب محرو م خواهد شد.
تبصره 11. برای هر نوبت صدور کارت المثنی برابر با میزان حق عضویت جریمه دریافت خواهدشد.
ماده 15 . در صورت صدمه دیدن کارت عضویت، به هر نحو که قابل استفاده نباشد، اعضاء پس از ارایه کارت آسیب دیده همراه با یک قطعه عکس و پرداخت هزینه طبق ماده 14 تبصره 1 نسبت به تعویض کارت اقدام نمایند.
ماده 16. در صورت مفقود شدن کتاب امانتی، عضو موظف است پس از اطلاع، اصل کتاب را خریداری و به رئیس کتابخانه تحویل نماید، در صورت نایاب بودن کتاب، با نظر کارشناس اداره خدمات کتابداری نسبت به تهیه کتاب اقدام گردد.
تبصره 12. چنانچه عضو در رابطه با تهیه کتب مفقودی تأخیر و سهل انگاری نماید مانند موارد تأخیر کتب جریمه نیز خواهد شد.
ماده 17. در صورت مخدوش یا پاره شدن کتاب امانتی، هزینه صحافی و مرمت بر اساس نظر کارشناس مرمت سازمان از عضو دریافت خواهد شد و در صورت ناقص کردن کتاب مانند ماده 16 اقدام می شود.
تبصره 13. در صورتیکه کتاب قابل مرمت نباشد عضو باید نسبت به تهیه کتاب جهت جایگزینی اقدام نماید.
ماده 18. رعایت سکوت و انضباط و حفظ شئونات اسلامی در کتابخانه الزامی بوده و در صورت عدم رعایت و تکرار، طبق طبق آیین نامه انضباطی با عضو متخلف برخورد خواهد شد.
تبصره 14. تخلف از مقررات عمومی، انضباطی، اداری، اخلاقی و سیاسی که مصادیق آن در آیین نامه انضباطی سازمان آمده بر اساس تصمیم کمیته انضباطی سازمان می باشد.
ماده 19. تشخیص اقدام در موارد پیش بینی نشده در آیین نامه به عهده معاونت امور کتابخانه های وابسته خواهد بود.

فصل3: (تشویقات):
ماده 20. اعضایی که در بازه زمانی یک ساله علاوه بر رعایت کلیه مقررات و آئین نامه های سازمان، بیشترین کتاب امانتی را دریافت و کمترین تاخیر را نیز داشته باشند به عنوان عضو فعال کتابخانه معرفی و در هفته کتاب هر سال (آبان ماه) مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و جوایزی به رسم یاد بود از سوی سازمان به آنها اهداء خواهد شد.

همچنین شما میتوانید از عضویت آنلاین کتابخانه استفاده نمایید:

جهت عضویت آنلاین فرم زیر را کامل نمایید:

فرم عضویت در کتابخانه امام رضا (ع) واحد قاین

468 ad